Tehonologija

Jedan od najznačajnijih tehnoloških postupaka u procesu prerade pšenice predstavlja priprema pšenice za mlevenje. U okviru ovog odeljenja razlikuju se faze komponovanja mlevne smeše, izdvajanja primesa, hidrotermička priprema zrna za mlevenje i završna površinska obrada zrna.

Postupak pripremanja mlevne smeše ostvaruje se unutar silosa za žito u koji može biti dopremljano više vrsta pšenice sa različitim tehnološkim svojstvima. Nakon utvrđivanja optimalnih odnosa partija pšenice, a što se izvodi u laboratoriji podešavajući optimalna tehnološka svojstva mlevne smeše, pšenica se upućuje u postupak prerade.

Postupak prerade pšenice predstavlja kompleksan postupak selektivnog usitnjavanja koje se naizmenično u više faza smenjuje sa postupkom razvrstavanja mliva po krupnoći i kvalitetu.

Kontrola kvaliteta

Brašno kao vredan proizvod mlevenja zrna, koristi se za proizvodnju hleba, testenine i konditorskih proizvoda. Prehrambena vrednost brašna i proizvoda od njega određuje se hemijskim sastavom, a takođe i kvalitetom gotovih proizvoda dobijenih od njega, a što sve skupa zavisi od tehnoloških svojstava zrna i organizacije tehnološkog postupka u mlinu.

Podaci o sastavu pšenice govore o prehrambenoj vrednosti pšenočnog brašna. U njemu su sadržane važne gradivne komponente, a takodje i mnogi vitamini i minerali.

Laboratorija

U cilju unapređenja kvaliteta proizvoda mlin ČEKOVIĆ konstantno ulaže u nove tehnologije. Najnovija savremena laboratorija omogućava analizu i praćenje svih procesa proizvodnje.

Proizvodnja